ONZE ZORGVISIE

IN EEN WARM NEST KRIJGEN KINDEREN VLEUGELS


Als katholieke basisschool vinden we dat het belangrijk is dat onze leerlingen gelukkig zijn.

Een positief zelfbeeld en een goed welbevinden zijn dan ook onontbeerlijke pijlers.

Door zoveel mogelijk te werken op maat van elk kind verhoogt de succeservaring en stimuleert het competentiegevoel bij alle leerlingen, zowel bij de kinderen met een ontwikkelingsachterstand als bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Toch moet de lat hoog gelegd worden voor ELKE leerling om zo goed mogelijk voorbereid te worden op een vervolgonderwijs, dat voor hem/haar geschikt is.

Vanuit een brede basiszorg proberen alle leerkrachten tegemoet te komen aan de bovenstaande doelstellingen. Het is de zorg om leerlingen vanuit hun mogelijkheden als totale persoon te laten ontwikkelen. Werkvormen en evaluatiemethodes proberen we zo breed en divers mogelijk te gebruiken. Op deze manier trachten we de talenten van onze leerlingen te stimuleren . De zorg mag zich niet alleen tot het cognitieve beperken. Zo worden gelijke kansen voor alle kinderen geboden. Ook ons rapport werd opgesteld vanuit deze visie.

We maken werk van ons inschrijvingsbeleid en nemen uitgebreid de tijd voor een intakegesprek om de beginsituatie van leerlingen en ouders zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Tijdens dit gesprek mogen wederzijdse engagementen, wensen en grenzen verwoord worden.

De school investeert in leermiddelen, materiaal, accommodatie en voorzieningen om een optimale zorgbegeleiding mogelijk te maken voor alle leerlingen. Ook bij de verdeling van het lessenpakket staat het kind centraal. We proberen steeds te zoeken naar oplossingen om financiële drempels voor gezinnen weg te werken.

Ons team richt zijn inspanningen op alle leerlingen en ouders in hun verscheidenheid ongeacht  socio-economische status, culturele en religieuze achtergrond, gender- en seksuele identiteit, talenten, capaciteiten of gezondheid.

De klasleerkracht is de spilfiguur en laat zich begeleiden in het zorgproces en het ontwikkelen van haar/zijn deskundigheid door zorgleerkracht en zorgcoördinator. Ook leerkrachten onderling delen hun deskundigheid. Teamgerichte en individuele nascholingen vergroten de expertise en de handelingsbekwaamheid van de leerkrachten. De onderwerpen van de nascholingen worden soms gestuurd door directie en zorgteam maar leerkrachten kunnen de onderwerpen ook kiezen naar eigen interesse en nood.

Door regelmatig overleg en vorming met scholen van de scholengemeenschap en het buitengewoon onderwijs streven we ernaar om de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten.

Een hoge betrokkenheid voor alle leerlingen trachten we te realiseren door het actief leren, boeiende werkvormen en materialen, transfer naar toepassingen van de leerstof, … . De leerkracht zal soms frontaal lesgeven, op andere momenten zal hij/zij eerder als een coach optreden die het ontdekkend leren stimuleert.

We trachten leerlingen, ouders en andere externen constructief te betrekken bij de begeleiding. Regelmatig overleg is hierbij noodzakelijk. Heel wat informatie zal tussen leerkracht en leerlingen/ouders op een informele manier doorgegeven worden voor en na de lesuren. Ouders mogen de leerkrachten steeds aanspreken als ze iets willen bespreken. Na school blijven alle leerkrachten bewust op de speelplaats zodat ze makkelijk bereikbaar zijn. We streven ernaar dat dit steeds met respect langs beide kanten gebeurt.

In bepaalde gevallen is het belangrijk dat er een overlegmoment wordt vastgelegd zodat alle betrokkenen hun ervaringen, vragen of bemerkingen eens rustig kunnen uitwisselen. Tijdens dit overleg proberen we zoveel mogelijk betrokkenen en externen uit te nodigen. We beschouwen ieder lid gelijkwaardig en proberen te luisteren naar mekaars noden en te handelen op een transparante en opbouwende manier zonder hierbij de positieve kenmerken van het kind uit het oog te verliezen. Er moet gestreefd worden naar afstemming en wisselwerking in functie van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling.

We geloven tevens ook dat er binnen de zorg continu moet gewerkt worden aan de groei van kinderen. Zorg is iets wat overal voorkomt, niet alleen tijdens de remediërings- en differentiatiemomenten. Het is iets wat leeft binnen de schoolmuren. Het is een manier van kijken naar, van denken over, het gaat over een zorgbrede aanpak op alle terreinen, het is een manier van zijn. Ook het socio-emotionele aspect vinden we zeer belangrijk. Door screenings van welbevinden en betrokkenheid, sociogrammen, oog en oor voor pestproblemen, uitlaat- en praatmomenten voor kinderen werken we hieraan.

Tot slot willen we benadrukken dat een veilig pedagogisch klimaat een must is om kinderen te laten ontwikkelen.  Een gezonde structuur en duidelijkheid maar ook discipline dragen hiertoe bij. Dit steeds met inspraak van en respect voor kinderen.